มีกิจการจำนวนไม่น้อยที่มีลักษณะการทำงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เช่น ทำงานกับเครื่องจักร ทำงานบนที่สูง ทำงานกับความร้อนหรือสารเคมี เป็นต้น ซึ่งมีคนทำงานมากมายที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้จากการทำงาน ดังนั้นบุคลาครส่วนบางตำแหน่งอย่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) หรือคณะกรรมความปลอดภัยฯ(คปอ.) จึงมีความสำคัญต่องานเหล่านี้ไม่น้อย แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของคปอ. เป็นหลัก หากอยากเป็นค ปอ อบรมที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร ตำแหน่งนี้สำคัญอย่างไร ลองมาไขข้อสงสัยกัน

อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน

               อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงานมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความรู้ไม่มากพอสำหรับใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อันตรายต่างๆ สภาพแวดล้อมของการทำงานไม่มีความปลอดภัย อุปกรณ์สำหรับรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อุปกรณ์มีปัญหา/ชำรุด/ไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เป็นต้นโดยการสูญเสียเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตรงและทางอ้อม อาจมีตั้งแต่การเดือดร้อนรำคาญ การเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

               สำหรับข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในประเทศไทย เมื่อปี 2562 โดยจำแนกตามประเภทของกิจการ กิจการก่อสร้างมีจำนวนผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูงถึง 186 กรณี โดยการก่อสร้างที่พักอาศัยมียอดเสียชีวิตสูงสุด 55 กรณี ส่วนที่เหลือเป็นการก่อสร้างอื่นๆที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เช่น อุโมงค์ สะพาน เป็นต้น

ความสำคัญของคปอ

               หากต้องการทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องใส่ใจมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น มาตรฐานการทำงาน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ทำงานรวมไปถึงเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างจป.และคปอ. ด้วย บุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ตรวจสอบและควบคุมให้สภาพแวดล้อมการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้และพนักงานทั้งหมด ให้อยู่ร่วมกันในทิศทางเดียวกันบนกฎกติกาแห่งความปลอดภัยในการทำงาน คนกลุ่มนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ลดสถิติการเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการทำงาน

ค ปอ อบรมที่ไหนดี ค่าใช้จ่ายเท่าไร

               จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) ล้วนเป็นที่ต้องการ หากอยากเป็นค ปอ อบรมที่ไหนดี? มีสถาบันหลายแห่งในไทยที่เปิดอบรมทั้งหลักสูตรคปอ.และจป. แต่ถ้าอย่างจริงจังในสายอาชีพนี้ควรเริ่มเลือกอย่างระมัดวัง หากได้เจอสถาบันที่ดี มีวิทยากรมีความสามารถ ผู้อบรมก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นี้สำหรับอาชีพนี้

               อยากเป็นค ปอ.อบรมที่ไหนดีนั้น อาจให้คำตอบที่ถูกต้องได้ยาก เพราะแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกันออกไป แนะนำให้เปรียบเทียบกันหลายๆสถาบันแล้วหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด ส่วนค่าใช้จ่ายในการอบรมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2,xxx-3,000 บาท อาจถูกหรือแพงกว่านี้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆค่ะ